සයිබර් ආරක්ෂාව තේරෙන සිංහලෙන්

Friday, 22 December 2017

Nissan Finance Canada Suffers Data Breach — Notifies 1.13 Million Customers

2017 වසර ගෙවීමට ඇත්තේ තව දින කීපයක් පමණයි. සයිබර් ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් මේ වසර දෙස බැලීමේදී සුවිශේෂී දත්ත සොරගැනීම් සහ සයිබර් ප්‍රහාරයන් ගණනාවකට මුහුණදීමට ලෝකවාසී ප්‍රජාවට සිදුවුණා.
එම සයිබර් ප්‍රහාරයන් වලින් අප උගත් පාඩම් සිහියට ගෙන 2018 වසරේදී මීටත් වඩා සයිබර් ප්‍රහාරයන් අපේක්ෂා කිරීම අප කළයුතු දෙයක් වන්නේය.
කෙසේ නමුත් 2017 වසර ගෙවෙමින් යන අවසන් දින කීපයේදීද සයිබර් ප්‍රහාරයන්ගේ අඩුවක් දැකිය නොහැකිය. මින් මද වේලාවකට පෙර ප්‍රසිද්ධ මෝටර් රථ නිෂ්පාදක ආයතනයක් වන Nissan ආයතනය සයිබර් ප්‍රහාරයකට මුහුණ දුන්නා.
Nissan ආයතනයේ කැනඩාවේ පිහිටි ඔවුන්ගේ මූළ්‍ය අංශය වෙත එල්ල වූ සයිබර් ප්‍රහාරයනෙ ලෝකයේ Nissan වාහන මිලදීගෙන ඇති පාරිභෝගිකයන් මිලියබ 1.13ක පෞද්ගලික දත්ත මෙන්ම ගිණුම් තොරතුරු වැනිදේ ඔවුන්ට අහිමි කර තිබෙනවා.
Customers' names
Home addresses
Vehicle makes and models
Vehicle identification numbers (VIN)
Credit scores
Loan amounts
Monthly payments

මෙම තොරතුරු සියල්ල මෙම සයිබර් ප්‍රහාරයෙන් හැකර්වරුන් ලබාගෙන තිබෙන බවයි Nissan ආයතනය සදහන් කරන්නේ.
එහිදී පාරිභෝගිකයන්ට සිදුවන අපහසුතාව සම්බන්ධයෙන් Nissan සිය කණගාටුව පළ කරන අතර මෙම සයිබර් ප්‍රහාරයේ අයිතිකරුවන් සොයා පරීක්ෂණ පැවැත්වෙනවා.


About the author
Eranda Dayawansa
Eranda Dayawansa is Founder and Editor-in-Chief of 'Help IT'. Microsoft Certified ICT Instructor, Cyber Security Analyst, Information Security Researcher and Part-Time Hacker and Blogger from 2008 who loves all Things of Information Technology.
Share:

0 comments:

Social Media

About AuthorEranda Dayawansa
Founder and Editor-in-Chief of 'Cyber Security'. Microsoft Certified ICT Instructor, Cyber Security Analyst, Information Security Researcher

Blog Archive

About

Followers

Blog Archive