සයිබර් ආරක්ෂාව තේරෙන සිංහලෙන්

Monday, 18 December 2017

Public Wi-Fi Security

නොමිලේ දෙන වයිෆයි සම්බන්ධයෙන් විවිධ කරුණු අවස්ථ ගණනවකදී අප පැහැදිලි කළා. මේ කරුණු අරමුණු වන්නේද ඔබට නොමිලේ දෙන පොදු වයිෆයි ජාල සම්බන්ධයෙන් කරුණු කීපයක් පැහැදිලි කිරීමටයි.
About the author
Eranda Dayawansa
Eranda Dayawansa is Founder and Editor-in-Chief of 'Help IT'. Microsoft Certified ICT Instructor, Cyber Security Analyst, Information Security Researcher and Part-Time Hacker and Blogger from 2008 who loves all Things of Information Technology.
Share:

Social Media

About AuthorEranda Dayawansa
Founder and Editor-in-Chief of 'Cyber Security'. Microsoft Certified ICT Instructor, Cyber Security Analyst, Information Security Researcher

Blog Archive

About

Followers

Blog Archive