සයිබර් ආරක්ෂාව තේරෙන සිංහලෙන්

Monday, 9 October 2017

Are You in Control of Your Personal DATA

පෞද්ගලික දත්ත වල වටිනාකම දැනෙන්නේ  ඒවා අහිමි වූ පසුව හෝ සොරාගෙන සයිබර් අපරාධයකට යොදාගත් පසුව පසුවයි. ලෝකයේ පෞද්ගලික දත්ත විශාල වශයෙන් දිනපතා සොරා ගැනෙන අතර එයින් වාර්ථා වන්නේත් ඉතාමත් අල්ප ප්‍රමාණයයි. පුද්ගලික දත්ත වල ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් මෙම සටහන වෙන් වේ.About the author
Eranda Dayawansa
Eranda Dayawansa is Founder and Editor-in-Chief of 'Help IT'. Microsoft Certified ICT Instructor, Cyber Security Analyst, Information Security Researcher and Part-Time Hacker and Blogger from 2008 who loves all Things of Information Technology.
Share:

0 comments:

Social Media

About AuthorEranda Dayawansa
Founder and Editor-in-Chief of 'Cyber Security'. Microsoft Certified ICT Instructor, Cyber Security Analyst, Information Security Researcher

Blog Archive

About

Followers

Blog Archive