සයිබර් ආරක්ෂාව තේරෙන සිංහලෙන්

Monday, 14 May 2018

How To Turn On Gmail’s New Offline Mode

ඊමේල් වලට ප්‍රසිද්ධම කුමක්දැයි ඇසුවහොත් කාටත් මතක් වන්නේ ජීමේල් සේවාවයි. Google සමාගම විසින් පවත්වාගෙන යන මෙම ඊමේල් සේවාවේ නව වෙනස්කම් රාශියක් ගෙවුණ සති අන්තයේදී සිදුකළා.
ඒ මෙම සේවාව offline ක්‍රමයට ලබාදීමයි. එනම් ඊමේල් සේවාවක් නම් අන්තර්ජාල පහසුකම් නිරතුරුවම පැවතීම වැදගත් කරුණක්. අන්තර්ජාල පහසුකම් නොමැති නම් ඊමේල් සේවාව ක්‍රියාත්මක වන්නේ නෑ. නමුත් මේ offline ක්‍රියාවලියේදී සිදුවන්නේ අන්තර්ජාල සේවාවන් නොමැති අවස්ථාවක වුවත් පැරණි ඊමේල් කියවීමේ හැකියාව සහ අළුත් ඊමේල් යැවීමේ හැකියාව පැවතීමයි.
එහිදී අළුත් ඊමේල් ඕනෑම ප්‍රමාණයක් යැවීමේ හැකියාව පවතින අතර ඒවා විශේෂ ක්‍රමයකට ජීමේල් තුල තැන්පත් වේ. පසුව අන්තර්ජාල පහසුකම් ලැබුණ සැනින් ඒව අදාළ ඊමේල් ගිණුම් වලට මුදාහරී.
මෙම offline ක්‍රමය ඔබගේ ඊමේල් ගිණුමට සක්‍රීය කරගැනීම සදහා “Try the new Gmail” යන්නට පිවිසීමෙන් කළ හැකිය.
එසේ නොමැති නම් Settings > Offline > Enable offline mail වලින් සකසා ගත හැකිය. එහිදී පරිගණකයට ඊමේල් sync  වීමක් සිදුවන බව පෙනීයයි. අවසානයේ Save Changes වලින් මෙම සැකසුම සම්පූර්ණ කරගත හැකියි.
About the author
Eranda Dayawansa
Eranda Dayawansa is Founder and Editor-in-Chief of 'Help IT'. Microsoft Certified ICT Instructor, Cyber Security Analyst, Information Security Researcher and Part-Time Hacker and Blogger from 2008 who loves all Things of Information Technology.
Share:

0 comments:

Social Media

About AuthorEranda Dayawansa
Founder and Editor-in-Chief of 'Cyber Security'. Microsoft Certified ICT Instructor, Cyber Security Analyst, Information Security Researcher

About

Followers