සයිබර් ආරක්ෂාව තේරෙන සිංහලෙන්

Monday, 19 February 2018

New Hacking Method for Facebook

ෆේස්බුක් හැක් කිරීමට විවිධ ක්‍රම භාවිතා කරන අතර මේ දින වල නවතම ක්‍රමවේදයක් හරහා ෆේස්බුක් හැක් කිරීමට විවිධ පිරිස් උත්සාහා කරන බව පෙනේ. මේ සටහන ඒ සම්බන්ධනුයි.


About the author
Eranda Dayawansa
Eranda Dayawansa is Founder and Editor-in-Chief of 'Help IT'. Microsoft Certified ICT Instructor, Cyber Security Analyst, Information Security Researcher and Part-Time Hacker and Blogger from 2008 who loves all Things of Information Technology.
Share:

0 comments:

Social Media

About AuthorEranda Dayawansa
Founder and Editor-in-Chief of 'Cyber Security'. Microsoft Certified ICT Instructor, Cyber Security Analyst, Information Security Researcher

About

Followers